Regulamin

§ 1

definicje

Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania oznaczają:

COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik.

FORMA PISEMNA – oznacza istniejący fizycznie dokument, zawierający własnoręczny podpis.

KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93) z późniejszymi zmianami.

KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KONTO – oznacza panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Kupujący uzyskuje dostęp do należących do niego danych, przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego. Panel ten umożliwia składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, śledzenie historii zamówień. Panel jest przypisany do danego Kupującego i zabezpieczony hasłem.

KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy.

OTRZYMANIE TOWARU – oznacza objęcie towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Niego osobę trzecią, inną niż podmiot zawodowo dostarczający przesyłki.

PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

REGULAMIN – niniejszy dokument, będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę.

REKLAMACJA – odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo złożone przez Konsumenta żądanie obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy.

SKLEP -oznacza przedsiębiorstwo Sprzedawcy, posługujące się stroną internetową www.apteczkiratownicze.pl  w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą  umów na odległość

SPRZEDAWCA– oznacza właściciela Sklepu – Tomasza Liber, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Szkoleniowo Usługowe Medaid Tomasz Liber, z siedzibą w Dąbrówce przy ul. Pałacowej 4b/4  (kod pocztowy: 62-070 Dopiewo), posługującego się numerem NIP 514-022-72-90, REGON 300248021, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki; siedziba sklepu stacjonarnego i adres do korespondencji: Poznań, ul. Malwowa  37A (kod pocztowy: 61-175 Poznań).

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www. apteczkiratownicze.pl

ZAPŁATA – oznacza zaksięgowanie należnych Sprzedawcy środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy albo przekazanie tych środków w gotówce do rąk pracownika Sklepu bądź podmiotu zawodowo dostarczającego przesyłki.

§ 2

postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Sklepu www.apteczkiratownicze.pl jest handel detaliczny sprzętem medycznym, w szczególności apteczkami, defibrylatorami oraz breloczkami ratowniczymi, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 2. Przedmiotem działalności Sklepu nie jest sprzedaż hurtowa ani sprzedaż na rzecz podmiotów realizujących zlecenie w zakresie wyrobów medycznych w rozumieniu art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 345)
 3. Współpraca z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca może nastąpić po spełnieniu następujących wymagań technicznych:
 • minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024×768 pikseli,
 • połączenie z siecią internet,
 • prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,
 • włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
 • nieprzepełniona skrzynka poczty elektronicznej.
 1. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie www.apteczkiratownicze.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz złożenie oświadczenia o ich zaakceptowaniu, poprzez wybranie odpowiedniej opcji. Postanowienia regulaminu nie naruszają i nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.
 3. W każdym przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje któregokolwiek z postanowień Regulaminu, uprzejmie prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji zawierającej oświadczenie o braku akceptacji regulaminu oraz o nieskładanie zamówień i niezakładanie konta.
 4. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.apteczkiratownicze.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. W przypadku obowiązujących czasowo promocji cenowych, w oknie produktu widoczna jest cena aktualna, związana z promocją oraz przekreślona – cena obowiązująca bez promocji.
 6. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.
 7. Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę http://www.apteczkiratownicze/regulamin/ i dokonanie wydruku.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2015 roku.

§ 3

przyjmowanie i realizacja zamówień towarów

 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.apteczkiratownicze.pl nieleżenie od pory dnia, we wszystkie dni roku.
 2. Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach:
 • za pomocą konta w sklepie (dzięki czemu przy kolejnych zamówieniach ponowne wpisywanie danych Klienta nie jest konieczne),
 • za pomocą formularza zamówienia (bez konieczności zakładania konta).
 1. Po wyborze metody zamówienia (za pomocą konta w Sklepie bądź za pomocą formularza zamówienia) Użytkownik dokonuje wyboru Towaru poprzez kliknięcie na zdjęcie tego Towaru.
 2. W przypadku zdecydowania się na zakup Towaru, należy kliknąć w pole koszyka, nastąpi wówczas przejście do strony z formularzem zamówienia umożliwiającym wybór metody dostawy i sposobu płatności, a w przypadku Użytkownika nie zarejestrowanego – wpisanie danych osobowych.
 3. Podczas wypełniania formularza zamówienia należy klikać w pole „kontynuuj.”
 4. Zanim Użytkownik zdecyduje się na złożenie zamówienia, zaleca się, aby ponownie sprawdził poprawności wpisanych danych osobowych oraz wybranych opcji.
 5. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu całości formularza zamówienia, poprzez kliknięcie w pole z napisem „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”,
 6. Sklep wysyła wiadomość na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, informującą o przyjęciu zamówienia oraz o sposobie jego realizacji, a także o tym, że z momentem wysłania przesyłki zostanie wysłana dalsza wiadomość, zawierająca link pozwalający śledzić przesyłkę.
 7. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie otrzymania wyżej opisanej wiadomości o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 8. Przy składaniu zamówienia, Użytkownik podaje następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko,
 • adres, zawierający ulicę, numer domu i numer lokalu, nazwę miejscowości,
  kod pocztowy, wraz z nazwą miejscowości do której jest przypisany oraz kraj,
 • telefon,
 • adres e-mail,
 • nr NIP oraz nazwa firmy (w przypadku Użytkowników będących Przedsiębiorcami).
 1. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie bądź drogą mailową.
 2. Cena podana przy każdym towarze wiąże Sprzedającego i Kupującego dopiero od chwili złożenia zamówienia.
 3. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
 • gotówką przy odbiorze towaru od podmiotu zajmującego się zawodowo dostarczaniem przesyłek,
 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w Banku ING 82 1050 1520 1000 0091 1652 4175 z podaniem w tytule przelewu numeru zamówienia wskazanego w wiadomości e-mail przysłanej przez Sprzedawcę celem potwierdzenia zamówienia,
 • za pośrednictwem systemu płatności internetowych przelewy 24,
 • gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy przy ul. Malwowa 37A  w Poznaniu;
 1. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy albo przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym gotówką, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Kupujący nie dokona zapłaty, wtedy, zgodnie z art. 491 §1 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca wyznaczy Kupującemu dodatkowy termin na zapłatę po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku wyboru jako dostawcy Poczty Polskiej, towar dostarczany jest Kupującemu w terminie do 4 dni roboczych, natomiast w przypadku wyboru jako dostawcy firmy kurierskiej DPD,  w terminie do 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, a jeżeli wybrał jako metodę płatności przelew na rachunek bankowy – od momentu zaksięgowania wpłaty ceny sprzedaży przez bank Sprzedawcy,
 3. Powyższa reguła nie znajduje zastosowania do produktów posiadających w swoim opisie podany czas wysyłki. Czas ten liczony jest od momentu zaksięgowania przelewu na koncie Sprzedawcy.

§ 4

umowa o świadczenie usługi prowadzenia konta klienta

 1. Użytkownik może zawierać ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.
 2. Świadczona przez Sprzedawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na  prowadzeniu konta w sklepie internetowym.
 3. W celu utworzenia konta, należy przy wypełnianiu formularza zamówienia zaznaczyć pole oferujące założenie konta oraz ustalić własne hasło. Hasło to stanowi klucz dostępu do konta. Podając hasło osobom trzecim, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w Sklepie www.apteczkiratownicze.pl zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Użytkownika, który wykonał czynności opisane w ust. 3 powyżej, w pole oferujące założenie konta. Umowa, o prowadzenie konta klienta zawarta zostaje na czas nieoznaczony.
 5. Użytkownik może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze Sklepu. Usunięcie przez Użytkownika konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

§ 5

dostawa towaru

 1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem podmiotów zawodowo trudniących się czynnościami przewozu bądź usługami pocztowymi i powszechnymi: firmy kurierskiej DPD, InPost oraz Poczty Polskiej.
 2. Sprzedawca przygotowując przesyłkę do wysłania dokłada wszelkiej staranności aby zapakować ją w sposób zabezpieczający Towar przed uszkodzeniem.
 3. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Sprzedawca zaleca Kupującemu zwrócenie się do dostawcy z żądaniem sporządzenia protokołu szkody. W przypadku sporządzenia protokołu szkody, zachowanie go przez Kupującego może się przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
 4. Wszelkie pytania dotyczące wysyłki Sprzedawca prosi kierować na adres poczty elektronicznej sklep@medaid.pl
 5. Koszty sposobów dostawy dostępne są po wybraniu produktu w zakładce “Koszyk”. Odbiór osobisty jest darmową metodą dostawy.

§ 6

system rabatowy

 1. System rabatowy dotyczy wszystkich Użytkowników i obejmuje wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu.
 2. Rabat przydzielany jest w formie indywidualnych lub grupowych kodów rabatowych, służących do wykorzystania w momencie składania zamówienia.
 3. Rabat liczony jest od ceny Towaru brutto.
 4. Ceny Towarów wskazane na stronie internetowej www.apteczkiratownicze.pl nie uwzględniają rabatów. Rabat dla danego zamówienia naliczany jest w momencie podsumowania zamówienia w koszyku. Sposób obliczenia rabatu oraz jego kwota widoczna jest dla Kupującego w treści zamówienia.
 5. Przyznane rabaty nie sumują się z aktualnymi promocjami.
 6. Rabat obejmuje wyłącznie cenę Towaru i nie dotyczy innych kosztów, w tym kosztów przesyłki.
 7. Rabat przyznawany jest do danego zamówienia.
 8. Kody rabatowe są jednokrotnego użytku i powinny być wykorzystane w terminie określonym w treści przyznanego kodu.

§ 7

prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący – będący Konsumentem – może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej ze Sprzedawcą na odległość w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Powyższe wynika z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 2. Do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może wykorzystać formularz którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy wskazanej w § 6 ust. 1 powyżej i który Sprzedawca załącza do niniejszego regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu złożone na tym formularzu lub bez użycia formularza należy przesłać Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres sklep@medaid.pl) albo wysyłając oświadczenie w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego podmiotu świadczącego usługi dostarczania przesyłek.
 3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres: ul. Malwowa 37A, 60-175 Poznań.
 4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 5. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych – jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 1. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru oświadczenia w formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z załączonego do Regulaminu wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu.

§ 8

wymiana towaru

 1. Kupujący ma możliwość wymiany zakupionego towaru, bez podania przyczyny, na inny o tej samej cenie albo, za odpowiednią dopłatą, o cenie wyższej. Jako dopłatę odpowiednią należy rozumieć różnicę pomiędzy ceną towaru droższego a ceną towaru tańszego. Wymiana towaru może nastąpić w terminie 24 dni od dnia otrzymania towaru, jednakże pod warunkiem, że wymieniany towar znajduje się w stanie niezmienionym. W celu dokonania wymiany, towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedawcy: ul. Malwowa  37A, 60-175 Poznań. Niezbędne jest także wskazanie przez Kupującego tego towaru, który chce otrzymać w zamian za towar odesłany. Wskazanie towaru może nastąpić drogą mailową, poprzez wysłanie e-maila na adres: sklep@medaid.pl  bądź w formie pisemnej  – załączając podpisany własnoręcznie list do wymienianego towaru.
 2. W przypadku wymiany zakupionego towaru bez podania przyczyny, Kupujący ponosi koszty dostawy towaru wymienionego na takich samych zasadach jak określone w § 5 powyżej.

§ 9

reklamacja towaru

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy Tytułu XI Działu II których przedmiotem jest rękojmia.
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie pisemnej na adres ul. Malwowa 37A, 60-175 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@medaid.pl .
 3. Sprzedawca zaleca Konsumentowi skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacji załączonego do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza reklamacji nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, jednak może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy i przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 5. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres: ul. Malwowa 37A, 60-175 Poznań.
 6. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
 7. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do zareklamowanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do zareklamowanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu.
 9. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że Towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 10. Niektóre z oferowanych w Sklepie Towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.
 11. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim niniejszego paragrafu, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawcy na podstawie rękojmi.

§ 10

reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Użytkownik składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy sklep@medaid.pl.pl) bądź w formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Sprzedawcy ul. Malwowa 37A, 60-175 Poznań).
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.

§ 11

prawa autorskie

 1. Treści umieszczone na stronie www.apteczkiratownicze.pl objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U 2006. Nr 90 poz. 631).
 2. Prawa autorskie przysługują Sprzedawcy w szczególności co do znajdujących się na stronie internetowej treści, w tym opisów produktów, jak i znajdujących się tam fotografii, rysunków, znaków graficznych jak i logo firmy.

§ 12

postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy.
 3. Zgodnie z art. 1836 Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, Klient może złożyć do stałego mediatora wniosek o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu Sprzedawcy. Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych można uzyskać w każdym Sądzie Okręgowym. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy (Sprzedawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
 6. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 7. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.
 8. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2015r.

Załączniki

Formularz odstąpienia od umowy

Wyświetl/Pobierz

Formularz reklamacji wadliwego towaru

Wyświetl/Pobierz

Oświadczenie o zagubieniu paragonu

Wyświetl/Pobierz