Regulamin

Regulamin
sklepu internetowego ApteczkiRatownicze.pl

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://apteczkiratownicze.pl.

Sprzedawcą jest MEDAID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , ul. Malwowa 37A , 60-175 Poznań  NIP 7792557376 REGON 525872972 KRS 0001047789

 

§ 1
Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania oznaczają:

 1. PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93) z późniejszymi zmianami.
 3. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. Poz. 134), zwana dalej „Ustawą”.
 4. SKLEP INTERNETOWY – oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem apteczkiratownicze.pl, prowadzony przez przedsiębiorstwo Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie, zwany zamiennie „Sklepem”.
 5. REGULAMIN – niniejszy dokument, określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usługi prowadzenia konta przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Sprzedawcę.
 6. SPRZEDAWCA– oznacza właściciela Sklepu – MEDAID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , ul. Malwowa 37A , 60-175 Poznań  NIP 7792557376 REGON 525872972 KRS 0001047789
 7. UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub przedsiębiorcę, korzystającą ze strony internetowej www. apteczkiratownicze.pl
 8. KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub przedsiębiorcę, nabywającą towary od Sprzedawcy.
 9. KONSUMENT – oznacza kupującego, będącego osobą fizyczną korzystającego ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którymi posługuje się Użytkownik.
 11. FORMA PISEMNA – oznacza dokument obejmujący treść oświadczenia woli wraz z podpisem osoby składającej to oświadczenie.
 12. KONTO – oznacza panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Kupujący uzyskuje dostęp do należących do niego danych, przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego. Panel ten umożliwia składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, śledzenie historii zamówień. Panel jest przypisany do danego Kupującego i zabezpieczony hasłem.
 13. PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 14. OTRZYMANIE TOWARU – oznacza objęcie towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż podmiot zawodowo dostarczający przesyłki.
 15. ODSTĄPIENIE – odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta.
 16. REKLAMACJA – odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo złożenie przez Konsumenta żądania obniżenia ceny albo naprawy, bądź wymiany towaru na nowy, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy.
 17. ZAPŁATA – oznacza moment zaksięgowania należnych Sprzedawcy środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy albo przekazanie tych środków w gotówce do rąk pracownika Sklepu bądź podmiotu zawodowo dostarczającego przesyłki.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Sklepu www.apteczkiratownicze.pl jest handel detaliczny sprzętem medycznym, w szczególności apteczkami, defibrylatorami oraz breloczkami ratowniczymi, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 2. Przedmiotem działalności Sklepu nie jest sprzedaż hurtowa, ani sprzedaż na rzecz podmiotów realizujących zlecenie w zakresie wyrobów medycznych w rozumieniu art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 345)
 3. Współpraca z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca może nastąpić po spełnieniu następujących wymagań technicznych:
  • minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024×768 pikseli,
  • połączenie z siecią internet,
  • prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,
  • włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
  • nieprzepełniona skrzynka poczty elektronicznej.
 4. Kupującymi w Sklepie mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie www.apteczkiratownicze.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz złożenie oświadczenia o jego zaakceptowaniu, poprzez wybranie odpowiedniej opcji. Postanowienia regulaminu nie naruszają i nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.
 6. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu przez Użytkownika uniemożliwia założenie konta i złożenie zamówienia.
 7. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.apteczkiratownicze.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 8. W przypadku obowiązujących czasowo promocji cenowych, w oknie produktu widoczna jest cena aktualna, związana z promocją oraz przekreślona – cena obowiązująca bez promocji.
 9. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich .
 10. Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę http://www.apteczkiratownicze/regulamin/i dokonanie wydruku.

§ 3
Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów

 1. Zamówienia Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową  apteczkiratownicze.pl niezależnie od pory dnia, we wszystkie dni roku.
 2. Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach:
  • za pomocą konta w sklepie (dzięki czemu przy kolejnych zamówieniach ponowne wpisywanie danych Kupującego nie jest konieczne),
  • za pomocą formularza zamówienia (bez konieczności zakładania konta).
 3. Po wyborze metody zamówienia (za pomocą konta w Sklepie bądź za pomocą formularza zamówienia) Użytkownik dokonuje wyboru towaru poprzez kliknięcie na zdjęcie tego Towaru.
 4. W przypadku chęci zakupi Towaru, należy kliknąć w pole „KOSZYK”, nastąpi wówczas przejście do strony z formularzem zamówienia umożliwiającym wybór metody dostawy i sposobu płatności, a w przypadku Użytkownika nie zarejestrowanego – wpisanie danych osobowych. Podczas wypełniania formularza zamówienia należy klikać w pole „KONTYNUUJ”.
 5. Zanim Użytkownik zdecyduje się na złożenie zamówienia, zaleca się, aby ponowne sprawdzenie poprawności wpisanych danych osobowych oraz wybranych opcji.
 6. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu całości formularza zamówienia, poprzez kliknięcie w pole z napisem „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 7. Sklep wysyła wiadomość na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, w której informuje o przyjęciu zamówienia oraz o sposobie jego realizacji.
 8. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie otrzymania wyżej opisanej wiadomości o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 9. Przy składaniu zamówienia, Użytkownik podaje następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko,
  • adres, zawierający ulicę, numer domu i numer lokalu, nazwę miejscowości,
   kod pocztowy, wraz z nazwą miejscowości do której jest przypisany oraz kraj,
  • telefon,
  • adres e-mail,
  • nr NIP oraz nazwa firmy (w przypadku Użytkowników będących Przedsiębiorcami).
 10. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie, bądź drogą mailową na adres: sklep@medaid.pl.
 11. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • gotówką przy odbiorze towaru od podmiotu zajmującego się zawodowo dostarczaniem przesyłek (przesyłka pobraniowa),
  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w Banku ING 40105015201000009082626632 z podaniem w tytule przelewu numeru zamówienia wskazanego w wiadomości e-mail przysłanej przez Sprzedawcę celem potwierdzenia zamówienia,
  • za pośrednictwem systemu płatności internetowych przelewy24,
  • gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu stacjonarnego, przy ul. Malwowa 37A  w Poznaniu.
 12. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy albo przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym gotówką, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Kupujący nie dokona zapłaty, wówczas zgodnie z art. 491 §1 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca wyznaczy Kupującemu dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
 13. Zamówiony towar wysyłany jest najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 14. W przypadku wyboru wysyłki za pobraniem towar wysyłany jest w kolejnym dniu roboczym.
 15. W przypadku zamówienia składającego się z kilku produktów, zostaną one wysłane w jednej paczce a koszty ich wysyłki zostaną przeliczone przez system wysyłkowy sklepu.
 16. W przypadku wyboru jako dostawcy Poczty Polskiej, towar dostarczany jest Kupującemu w terminie do 4 dni roboczych, natomiast w przypadku wyboru jako dostawcy firmy kurierskiej DPD,  w terminie do 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, a w przypadku wyboru metody płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy – od momentu zaksięgowania wpłaty ceny sprzedaży przez bank Sprzedawcy. Za ewentualne opóźnienia powstałe po stronie dostawców Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Powyższa reguła nie znajduje zastosowania do produktów posiadających w swoim opisie podany czas wysyłki. Czas ten liczony jest od momentu zaksięgowania przelewu na koncie Sprzedawcy.

§ 4
Umowa o świadczenie usługi prowadzenia konta klienta

 1. Użytkownik może zawierać ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.
 2. Świadczona przez Sprzedawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na  prowadzeniu konta w sklepie internetowym.
 3. W celu utworzenia konta, należy przy wypełnianiu formularza zamówienia zaznaczyć pole oferujące założenie konta oraz ustalić własne hasło. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego. Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedawcy i Kupujący ma obowiązek zachowania go w tajemnicy oraz chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w Sklepie apteczkiratownicze.pl zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Użytkownika, który wykonał czynności opisane w ust. 3 powyżej, w pole oferujące założenie konta. Umowa, o prowadzenie konta kupującego zawarta zostaje na czas nieoznaczony.
 5. Użytkownik może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze Sklepu. Usunięcie przez Użytkownika konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

§ 5
Dostawa towaru

 1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem podmiotów zawodowo trudniących się czynnościami przewozu, bądź usługami pocztowymi i powszechnymi: firmy kurierskiej DPD, InPost oraz Poczty Polskiej.
 2. Koszty dostawy podane w sklepie obowiązują wyłącznie w przypadku doręczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Istnieje możliwość wysłania paczki poza granicę Polski. Paczki zagraniczne wyceniane są indywidualnie zależnie od kraju i kodu pocztowego miejsca doręczenia. W celu uzyskania wyceny należy skontaktować się z obsługą sklepu pod adresem sklep@medaid.pl.
 4. Sprzedawca przygotowując przesyłkę do wysłania dokłada wszelkiej staranności, aby zapakować ją w sposób zabezpieczający towar przed uszkodzeniem.
 5. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Sprzedawca zaleca Kupującemu zwrócenie się do dostawcy z żądaniem sporządzenia protokołu szkody. W przypadku sporządzenia protokołu szkody, zachowanie go przez Kupującego może się przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
 6. Wszelkie pytania dotyczące wysyłki Sprzedawca prosi kierować na adres poczty elektronicznej sklep@medaid.pl.
 7. Koszty sposobów dostawy dostępne są po wybraniu produktu w zakładce „KOSZYK”. Odbiór osobisty jest darmową metodą dostawy.

§ 6
System rabatowy

 1. System rabatowy dotyczy wszystkich Kupujących i obejmuje wszystkie produkty znajdujące Zapisz i wyjdź się w ofercie sklepu.
 2. Rabat przydzielany jest Kupującemu w formie indywidualnych lub grupowych kodów rabatowych, służących do wykorzystania w momencie składania zamówienia.
 3. Rabat liczony jest od ceny towaru brutto.
 4. Ceny towarów wskazane na stronie internetowej apteczkiratownicze.pl nie uwzględniają rabatów. Rabat dla danego zamówienia naliczany jest w momencie podsumowania zamówienia w koszyku. Sposób obliczenia rabatu oraz jego kwota widoczne są dla Kupującego w treści zamówienia.
 5. Przyznane rabaty nie sumują się z aktualnymi promocjami.
 6. Rabat obejmuje wyłącznie cenę towaru i nie dotyczy innych kosztów, w tym kosztów przesyłki.
 7. Rabat przyznawany jest do danego zamówienia.
 8. Kody rabatowe mogą uzyskać uczestnicy szkoleń i kursów organizowanych przez Sprzedającego. Kody rabatowe aktywne są przez określony przez Sprzedającego czas. Każdy kupujący, który uzyska kod rabatowy, może wykorzystać go wielokrotnie, przy każdej transakcji ze Sprzedawcą, w okresie działania kodu rabatowego.

§ 7
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący – będący Konsumentem – może odstąpić, bez podania przyczyny od umowy zawartej ze Sprzedawcą na odległość w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Powyższe wynika z art. 27 ustawy z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 134)
 2. Do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może wykorzystać formularz którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy, który Sprzedawca załącza do niniejszego regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu złożone na tym formularzu lub bez użycia formularza należy przesłać Sprzedawcy pocztą na adres sklepu stacjonarnego: ul. Malwowa 37A, 60-175 Poznań albo drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail z podpisanym oświadczeniem na adres sklep@medaid.pl.
 3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres: ul. Malwowa 37A, 60-175 Poznań.
 4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 5. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych – jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru oświadczenia w formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z załączonego do Regulaminu wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu.

§ 8
Wymiana towaru

 1. Kupujący ma możliwość wymiany zakupionego towaru, bez podania przyczyny, na inny o tej samej cenie albo, za odpowiednią dopłatą, o cenie wyższej. Jako odpowiednią dopłatę należy rozumieć dopłacenie różnicy pomiędzy ceną towaru droższego a ceną towaru tańszego. Wymiana towaru może nastąpić w terminie 24 dni od dnia otrzymania towaru, jednakże pod warunkiem, że wymieniany towar znajduje się w stanie niezmienionym. W celu dokonania wymiany, towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedawcy: ul. Malwowa  37A, 60-175 Poznań. Niezbędne jest także wskazanie przez Kupującego tego towaru, który chce otrzymać w zamian za towar odesłany. Wskazanie towaru może nastąpić drogą mailową, poprzez wysłanie e-maila na adres: sklep@medaid.pl  bądź w formie pisemnej  – załączając podpisane własnoręcznie oświadczenie do wymienianego towaru.
 2. W przypadku wymiany zakupionego towaru bez podania przyczyny, Kupujący ponosi koszty dostawy towaru wymienionego na takich samych zasadach jak określone w § 5.

§ 9
Reklamacja towaru

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczania Kupującemu towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Kupujących odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 2. W przypadku umowy zawartej z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa tej wady na Konsumenta.
 3. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie pisemnej na adres:
  Malwowa 37A, 60-175 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@medaid.pl.
 4. Sprzedawca zaleca Konsumentowi skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacji załączonego do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza reklamacji nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, jednak może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy i przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
 5. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres: ul. Malwowa 37A, 60-175 Poznań.
 6. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do zareklamowanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do zareklamowanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu.
 7. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się dorzeczy wadliwych.
 8. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 9. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że towar nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 10. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Kupujący, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  • żądać usunięcia wady.
 12. Niektóre z oferowanych w Sklepie towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.
 13. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawcy na podstawie rękojmi.

§ 10
Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Użytkownik składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy sklep@medaid.pl.pl) bądź w formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby sklepu stacjonarnego, przy ul. Malwowa 37A, 60-175 Poznań).
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.

§ 11
Prawa autorskie

 1. Treści umieszczone na stronie apteczkiratownicze.pl objęte są ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 6 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) .
 2. Prawa autorskie określone w ust. 1 przysługują Sprzedawcy co do znajdujących się na stronie internetowej treści, w tym logo firmy, opisów produktów, znajdujących się tam fotografii, rysunków, znaków graficznych, które stworzone zostały przez Sprzedawcę.

§ 12
Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest MEDAID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , ul. Malwowa 37A , 60-175 Poznań  NIP 7792557376 REGON 525872972 KRS 0001047789
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży i Umów o świadczenie usługi prowadzenia konta kupującego, w związku z tym mogą być przekazywane pracownikom Sprzedawcy do celów związanych z realizacją umowy oraz podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Kupującego. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  • W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący posiadający konto w Sklepie mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
  • Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres sklep@medaid.pl.
  • Kupujący ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  • utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy sprzedaży,
  • utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wysłanie Kupującemu na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.
  • Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Kupującego.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie:
  • w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO,
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach marketingu bezpośredniego.
 6. Okres przechowywania danych osobowych:
  • Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 3 lata od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 2 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
  • Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego, o ile została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w tym celu.
 7. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia wyżej wskazanej umowy.
 9. Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom, partnerom Sprzedawcy, czyli przedsiębiorcom, z którymi współpracuje Sprzedawca oferując towary. Do danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Sprzedawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy oraz wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, wykonawcy usług agencyjnych, kancelarie notarialne.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lecz będą profilowane w celu doboru najwyższej jakości usług.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Kupującym, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy.
 3. Zgodnie z art. 1836Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, Kupujący może złożyć do stałego mediatora wniosek o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu Sprzedawcy. Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych można uzyskać w każdym Sądzie Okręgowym. Spory pomiędzy Sprzedawcą mogą być również rozwiązanie na podstawie rozdziału 8 ustawy o Inspekcji Handlowej  z dnia 14 września 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1930) .
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian, posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.
 6. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 12.08.2019 r.

Załączniki

Regulamin sklepu internetowego ApteczkiRatownicze.pl

Wyświetl/Pobierz

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży

Wyświetl/Pobierz

Formularz reklamacji wadliwego towaru

Wyświetl/Pobierz

Oświadczenie o zagubieniu paragonu

Wyświetl/Pobierz

Wyślij wiadomość